کتابخانه‌هورامان،کتێبخانه‌وهه‌ورامانی، یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی کتابخانه‌هورامان،کتێبخانه‌وهه‌ورامانی یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی ئه‌ژناسنای کتێبه‌کا؛نویسه‌را؛زانایا؛ژیرلاو؛پاڵپشتا زوان و ئه‌ده‌ب و فه‌رهه‌نگوو هه‌ورامانی نویسه‌ر:هومایون موحەممەدنژاد ئیمه‌یل:sina.mohamad@ymail.com چه‌مه‌راو سه‌ردا‌نه‌کێتانمێ په‌ی ئادره‌سوو: په‌لیانه‌و هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م http://haneberchem.mihanblog.com/ مدیروبلاگ :همایون محمدنژاد http://hawramanktab.mihanblog.com 2018-12-16T20:15:58+01:00 text/html 2018-12-06T05:52:21+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد جوزوەو هۆرگێڵنایەو واژێ ئێنگلیسیێ به زوانی هه‌ورامی نویسته‌و کاکه مێهران ئه‌حمه‌دی ڕوانه‌و بازاری بی(جزوەی ترجمە لغات انگلیسی بە زبان هورامی اثر آقای مهران احمدی منتشر شد) http://hawramanktab.mihanblog.com/post/488 <div><div style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">َ</span></font><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8279302226/photo_2016_12_20_07_16_17.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " align="bottom" width="489" vspace="0" hspace="0" height="332" border="0"></span></font></div><div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#000099" face="Unikurd Xani, sans-serif"><span style="font-size: 34.8444px;"><b>جوزوەو هۆرگێڵنایەو واژێ ئێنگلیسیێ به زوانی هه‌ورامی نویسته‌و کاکه مێهران ئه‌حمه‌دی ڕوانه‌و بازاری بی(جزوەی ترجمە لغات انگلیسی بە زبان هورامی اثر آقای مهران احمدی منتشر شد)</b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">بە پاو هه‌واڵوو&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><span style="font-size: 16pt;">'</span><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'</span></span></font><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;">جوزوەو هۆرگێڵنایەو واژێ ئێنگلیسێ&nbsp;</span></b></font></span></font></p><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;">به زوانی هه‌ورامی&nbsp;</span></b></font></span></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;">نویسته‌و کاکه&nbsp;<font color="#CC0000">مێهران ئه‌حمه‌دی</font></span></b></font></span></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;ڕوانه‌و بازاری بی</span></b></font></span></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"></span></b></font></div><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"></span></font><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">**********************<br></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">بە گزارش&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><span style="font-size: 16pt;">'</span><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'</span>،</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;">جزوەی ترجمە&nbsp;</span></b></font></span></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">لغات انگلیسی بە</span><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;زبان هورامی</span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;اثر آقای<font color="#990000"><font color="#CC0000">&nbsp;مهران احمدی</font></font></span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"></span></b></font></span></b></font>&nbsp;</b></font></span></b></font></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;">منتشر شد</span></b></font></span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این ترجمه &nbsp;بیش از ۱۵۰۰کلمه‌ی پر کاربرد به قلم مهران احمدی در یک جزوه جمع آوری و منتشر شد.</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8344932568/IMG_20181206_192225_477.jpg" alt="هەورامان هانەبەرچەم" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></p></div> </div> text/html 2018-11-17T06:10:07+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد مجلەی"بەیان" در شهر مهاباد منتشر شد http://hawramanktab.mihanblog.com/post/490 <div style="text-align: -webkit-center;"><font color="#000099" size="3" face="Mihan-Iransans"><b>مجلەی"بەیان" در شهر مهاباد منتشر شد</b></font></div><div><div><br></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">با توجە بە گزارش وبلاگ فرهنگی،تاریخی،ادبی هورامان&nbsp;</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">"</span><span dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span>''<span style="color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;</span>مجلەی"بەیان" در شهر مهاباد منتشر شد.</font></div></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این مجلە کە مدیرمسئول وصاحب امتیاز آن، دکتر اسماعیل مصطفی زادە بودە &nbsp;در شهرمهاباد انتشار یافتە است .</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این دوماهنامە حاوی مقالات و نوشتەهایی بە فارسی، سورانی، هورامی، کرمانجی ،کلهری حوزەهای فرهنگی، اجتماعی ،را در بر می گیرد.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">شورای نویسندگان مجلە در این شمارە آقایان دکترابراهیم اسماعیل پور ، طاهر آکور، همایون محمدنژاد،آیت محمدی می باشند.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این مجلە دوماهنامە بودە ، و اولین شمارەی آن در ٥۰صفحە &nbsp;و درآبان ماە ۱۳۹۷ منتشر شدە و بە زودی در تمامی مناطق کردنشین استان های آذربایجان غربی، کردستان،کرمانشاە،ایلام و خراسان شمالی توزیع می شود .درضمن قیمت هر مجلە ٥۰۰۰تومان بودە و بە&nbsp;زودی در کتابفروشی های و مطبوعاتی های شهرهای ذیل توزیع می گردد:</font></div><div align="justify"><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">مریوان ـ مطبوعاتی آقای فاتح مجیدی -کتابفروشی های هرمس و قانع در پاساژعدالت</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">پاوە:ـکتاب فروشی های معلم و روجیار</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">هورامان تخت :سوغات هورامان ـ جنب هتل سنتی هورامان ـآقای محمد عزیزی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">سروآباد ـکتاب فروشی ماموستاحمدی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">نودشە ـ کتابفروشی آقای دارا امینی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">نوسود ـ کتابفروشی آقای غفار احمدی</font></div></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8343195100/IMG_20181119_034340_007.jpg" alt="مجلەی بەیان مهاباد" align="bottom" width="464" vspace="0" hspace="0" height="464" border="0"></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div> text/html 2018-11-14T06:01:31+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد کتاب های جدید تجوید قرآن بە زبان هورامی و ازدیارعرفان واردبازارکتاب شد http://hawramanktab.mihanblog.com/post/489 <div style="text-align: center;">‍ ‍ ‍&nbsp;‍<font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099">کتاب &nbsp;های جدید تجوید قرآن بە زبان هورامی و ازدیارعرفان وارد بازارکتاب شد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099">تجویدقرآن بە زبان هورامی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نویسندە:استادسیدعبداللە بلبری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">تصحیح وتحقیق:سیدسعید حسینی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نویسه‌ر:مامۆساسەیێدعەبدوڵڵا بلبەری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ئامادەکەردەی و ویراستار: کاکەسەیێدسەعید حسەینی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">```</font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8342821400/IMG_20181114_221323_953.jpg" alt="هەورامان هانەبەرچەم" width="458" vspace="0" hspace="0" height="458" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">#<font color="#000099">ازدیارعرفان(زندگی،اندیشە وآثار سیدعبداللە بلبری)</font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">پژوهشگر:سیدسعید حسینی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">پەیجۆرکار:سەیێدسەعید حسەینی</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></div> text/html 2018-10-12T09:02:53+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد رمان"من داعشی نیستم"بە قلم خانم فرمیسک دافعی وارد بازار کتاب شد http://hawramanktab.mihanblog.com/post/487 <div align="justify"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><b>رمان"من داعشی نیستم"بە قلم خانم فرمیسک دافعی وارد بازار کتاب شد</b></font></div><div align="justify"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div align="justify" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8339240918/IMG_20181006_100758_509.jpg" alt=""></div><div align="justify"><font style="font-size: medium;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font style="font-size: medium;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;با توجە بە گزارش آقای جمال شهسواری بە</font></font><font face="Mihan-Iransans" style="font-size: medium;">'<span dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA"></span></b></a></span><span style="direction: rtl;"></span>'<span dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span>' &nbsp;رمان جدید"من داعشی نیستم" بە قلم خانم فرمیسک دافعی وارد بازار کتاب شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: rgb(0, 0, 153);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">رمان"من داعشی نیستم"</font></b></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نویسنده:خانم فرمیسک دافعی</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ویراستاران:آقای جمال شهسواری و&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">شهریار شریف زادە</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">تعدادصفحە:۲۷٦رقعی</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نام انتشارات:ئەوین مریوان</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در این رمان:نویسندە،تاجای ممکن کوشیدەاست تا با نگاهی بی طرف ولی انسانی،صحنەهایی از تراژدی هرروزەی زندگی مردمان مرزنشین استان کردستان را بە رشتەی تحریر درآورد.صحنەهایی همچون بیکاری،کولبری، آوارگی و مهاجرت بە شهرها گرفتە تابیماریهای صعب العلاج و نبودن بیمەهای حمایتی لازم و....</font></div> text/html 2018-08-31T19:57:29+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد کتێبوو شێعرێ ئازادێ هورامیێ به نامێ:"شپرزیانی من دنیا ئەفغانستان"نویستەوکاکه فەرشید ڕۆستەمی به زوانی هەورامی،ڕوانه‌و بازاری بی(کتاب شعرنوهورامی(آزاد)"شپرز یانی من دنیا ئەفغانستان"نوشته آقای فرشید رستمی،به زبان هورامی وارد بازار شد http://hawramanktab.mihanblog.com/post/486 <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 16pt;"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">کتێبوو شێعرێ ئازادێ هورامیێ به نامێ:"شپرز یانی من دنیا ئەفغانستان"نویستەوکاکه فەرشید ڕۆستەمی به زوانی هەورامی،ڕوانه‌و بازاری بی(کتاب شعرنوهورامی(آزاد)"</font></font></font></font></font></b></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 16pt;"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 16pt;"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">شپرز یانی</font></font></font></font></font></b></span></font> من دنیا ئەفغانستان"نوشته آقای فرشید رستمی،به زبان هورامی وارد بازار شد <br></font></font></font></font></font></b></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 16pt;"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8336070184/IMG_20180902_002302_323.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " width="356" vspace="0" hspace="0" height="511" border="0" align="bottom"></font></font></font></font></font></b></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 16pt;">بە پاو هه‌واڵوو&nbsp; </span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 16pt;">'</span><span style="font-size: 16pt;"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span>'</span>ی</span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 16pt;"></span><b><span style="font-size: 16pt;"><b><span style="font-size: 16pt;"> کت</span></b></span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><b><span style="font-size: 16pt;">ێ</span></b></span></b></font>بوو شێعرێ ئازادێ هورامیێ<br></span></b></span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><b><span style="font-size: 16pt;">به نامێ:"<font color="#CC0000">شپرز یانی من دنیا ئەفغانستان</font></span></b></span></b><b><span style="font-size: 16pt;"><b><span style="font-size: 16pt;">"</span></b></span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><b><span style="font-size: 16pt;"></span></b></span></b></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;">نویستەو</span></b></font></span></font></span></b></font></span></font></span></b></span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><b><span style="font-size: 16pt;"></span></b></span></b></font></span></b></span></b></font>کاکه <font color="#CC0000">فەرشید ڕۆستەمی</font></span></b></span></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><b><span style="font-size: 16pt;">به زوانی هەورامی</span></b></span></b></font></span></b></span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><b><span style="font-size: 16pt;"> وه‌ڵا کریاوه و</span></b></span></b></font></span></b></span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><b><span style="font-size: 16pt;"></span></b></span></b></font></span></b></span></b></font></p><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><b><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;ڕوانه‌و بازاری بی</span></b></span></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"></span></b></font></span></b></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"></span></b></font></span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"></span></b></font></span></b></font></b></font><br><br><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal" align="center"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">ئی کتێبه جه&nbsp;</font></b></span></font><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="3"> </font></font></b></span></font><span style="font-size: 16pt;"><b>67 </b></span><font size="3"> </font>لاپەلێ نویسیان و</font></b></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal" align="center"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"> جه وه‌ڵاوگای و ئێنتێشاراتوو"گوتار"و</font></b></span></font><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">سە</font></b></span></font>قزی وه‌ڵا کریاوه</font></b></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ئی دەفتەرە شێعرە پۆلێوە دەقێ ئازادێ ئارۆ هورامیێنێ کە بە هەوڵە جیاوازەکاو کاک "فەرشید ڕۆستەمی" شاعێری جوان و پەڕ وزەی هامچەرخ، ئامێنێنە. </font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">ئی دەفتەرە شێعرە هەوەڵین بەرهەمی ئی شاعێرینە کە بە فۆرمی ئازاد نریاینێرە و بێ گومان متاوۆ هەوڵێوەتەر بۆ پەی ڕادیکاڵیزەکەردەی ئی ڕەوتە شێعرێ.</font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">جە کتێبوو چەکەریای ... ئا مزگانیمە دابێ کە ئەگەر کاک فەرشید درێژە بدۆ بە هەوڵەتازەکاش، دماڕوی نزیکەنە بۆ بە زایەڵێوە جیاواز پەی شێعرێ ئازادێ هورامیێ. </font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">ئی شاعێرە بێ پەردە جە فەکتە قەراردادیەکاو ویەردەی بڕیانەرە و موحافزەکاریش نیان لاوە و ستایلش نمانای تاکی وێش هەن. ئەگەرچی جە بواری بۆتیقایی و هونەرسازەکاوە، ئی کتێبە باسێ فرێش سەرەنێ.</font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">هیوادارنا بتاومێ باسی فرەتەرێش سەرکەرمێنە، تا بەهرکا و خەسارەکاش جە حەوزەو فۆرمشناسی و ئەناتۆمی دەقی هونەریەنە، دەراویتەر نرخشناسی کریانە. </font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">ئینە تاوۆنە دەسبارێوە پەی سەرنجدای دەقە وەڵینەکا و ئا دەقێ دماڕۆنە مەیانە و وێناو دەلالەتی ڕاسەکی پەی ئی ساباتە شێعرێ.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font size="3" face="Mihan-Iransans">کاکە<font color="#000099">عادڵ موحەممەدپوور</font></font></div><br><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal" align="center"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">**********************<br></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal" align="center"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">بە گزارش </span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">'</span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'</span>،</span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal" align="center"><font size="3"><b><font color="#CC0000"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 16pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;کتاب شعرنوهورامی(</span></b></font></span></font></span></b></font></span></font></font></span></font></span></font></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#CC0000"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 16pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3"><b><font color="#CC0000"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 16pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;">آزاد</span></b></font></span></font></span></b></font></span></font></font></span></font></span></font></b></font>)</span></b></font></span></font></span></b></font></span></font></font></span></font></span></font><span style="font-size: 16pt;"><b><span style="font-size: 16pt;"><br></span></b></span></b></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><b><span style="font-size: 16pt;">"<font color="#CC0000">شپرز یانی من دنیا ئەفغانستان</font></span></b></span></b><b><span style="font-size: 16pt;"><b><span style="font-size: 16pt;">"</span></b></span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><b><span style="font-size: 16pt;"></span></b></span></b></font><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"></span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal" align="center"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font color="#990000"><font color="#CC0000"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font color="#000000">نوشته</font> <font color="#000000">آقای</font></span></b></font></span></font> </span></b></font></span></font>فرشید رستمی</font></font></span></b></font></span></b></font></span></b></font></span></font><br><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;">به زبان هورامی</span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"> چاپ شده و<font color="#990000"><font color="#CC0000"> </font></font></span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font>وارد بازار شد</span></b></font></span></b></font></span></font><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp; </font></font></p><br><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal" align="center"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">این کتاب در<font size="3"> </font></font></b></span></font><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="3">67</font><font size="3"> صفحه </font>نوشته شده و</font></b></span></font></p><div align="center"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"> که ازسوی انتشارات</font></b></span></font><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">"</font></b></span></font></font></b></span></font><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">گوتار"سقز</font></b></span></font> منتشرشده است.</font></b></span></font></font></b></span></font><br><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></b></span></font></div><div align="center"><br><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></b></span></font></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8336070276/IMG_20180902_002315_068.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " width="349" vspace="0" hspace="0" height="527" border="0" align="bottom"><br><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></b></span></font><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></b></span></font></div><br><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></b></span></font><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></b></span></font> text/html 2018-08-23T05:47:04+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد آیین نکوداشت 4دهه تلاش فرهنگی استادمحمدمۇمن یزدانبخش و پردەبرداری و رونمایی از کتاب ایشان هەوارووعەشقی،برگزار می شود (بەرنامەو قەد٘رگێرتەی جه ئەرک و هەرمانەفەرهەنگیەکاو مامۆساموحەممەدمۆمن یەزدانبەخش و پەردەلادای جە دیوانوو شێعرەکاش هەوارووعەشقی، ملۆ ڕاوە) http://hawramanktab.mihanblog.com/post/484 <h1 align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b>آیین نکوداشت 4دهه تلاش فرهنگی استادمحمدمۇمن &nbsp;یزدانبخش و پردەبرداری و رونمایی از کتاب ایشان هەوارووعەشقی،برگزار می شود (بەرنامەو قەد٘رگێرتەی جه ئەرک و هەرمانەفەرهەنگیەکاو مامۆساموحەممەدمۆمن یەزدانبەخش و پەردەلادای جە دیوانوو شێعرەکاش هەوارووعەشقی، ملۆ ڕاوە)</b></font><br></h1><div align="justify"><article class="cont"><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 16pt;">بنا بە گزارش آقای عدنان مرادی ،مدیر نشر ئارۆ بە</span>&nbsp;</font><font size="3" face="Mihan-Iransans">'<span dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA"></span></b></a></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="direction: rtl;"></span>'<span dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span>'</font><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;آئین نکوداشت چهار دهه فعالیت فرهنگی ادبی آقای محمدمۇمن یزدابخش و پردەبرداری از کتاب: "هەواروو عەشقی" درشهر پاوە برگزار می شود.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">زمان: پنجشنبه &nbsp;۱٥ شهریور۹۷</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مکان:سالن آمفی تٲتر ادارەفرهنگ و ارشاداسلامی پاوە</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ساعت: ۱٦ الی ۱۹بعدازظهر</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ستاد برگزاری و #نشرئارۆ" با همکاری ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی پاوه</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">#هەواروو عەشقی</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">شاعێر:کاکەمۆمن یەزدانبەخش</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">وەڵاوگاو،ئێنتێشاراتوو: ئارۆ</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">لاپەڕه:٤۱۸</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">جڵد: گالینگور</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">قیمەت: ۲٥٠٠٠ تمەنێ</font></div><div align="center"><br style="font-size: 22.1222px;"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"></span></font><br></div></div> <div align="center"><br style="font-size: 22.1222px;"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"></span></font><img src="http://s8.picofile.com/file/8336746826/photo_2018_09_09_09_16_43.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " width="483" vspace="0" hspace="0" height="334" border="0" align="bottom"></div></div> </article></div> text/html 2018-08-21T12:55:08+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد ئەژناسنای کتێبەکاو نویسەراو هەورامانی(۱۰)معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(۱۰) http://hawramanktab.mihanblog.com/post/485 <div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b>ئەژناسنای کتێبەکاو نویسەراو هەورامانی(۱۰)معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(۱۰)&nbsp;</b></font></div><br><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 34.8444px;">#گوڵزارووهەورامانی/عەبدوڵڵا حەبیبی</span></font></div><div align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 34.8444px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 34.8444px;">#هەواروو عەشقی/مۆمن یەزدانبەخش</span></font></div><div align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 34.8444px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 34.8444px;">#هەنسکەو هەنگی/ئەمین حاجی زەڵمی</span></font></div><div align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 34.8444px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 34.8444px;">#ئەلف و بای هۆرامی/ئاکۆ مارانی</span></font></div><div align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 34.8444px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><img src="http://s9.picofile.com/file/8335332834/IMG_20180823_233251_946.jpg" alt="هەورامان هانەبەرچەم" width="451" vspace="0" hspace="0" height="451" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-07-06T13:55:17+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد ماهنامه سخن(ویژه نامه داستان و سروده کوردستان) به زودی منتشر می شود http://hawramanktab.mihanblog.com/post/483 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b><img src="http://s8.picofile.com/file/8331294026/photo_2018_07_09_00_11_51.jpg" alt="ماهنامه سخن" width="389" vspace="0" hspace="0" height="389" border="0" align="bottom"></b></font></b></font></font></b></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b><br></b></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b>ماهنامه سخن</b></font>(</b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><b>ویژه نامه داستان و سروده کوردستان) به زودی منتشر می شود<br></b></font></font></b></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b><br></b></font></div><div align="justify"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b>ماهنامه سخن</b></font>؛</b></font>ویژه نامه داستان و سروده کوردستان در سراسر کشور منتشر می شود</b></font></font><br><br></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 16pt;">باتوجه به اعلام آقای محمدرضا کلهر نویسندە و شاعر توانا به</span> </font><font size="4" face="Mihan-Iransans">'<span dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA"></span></b></a></span></font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="direction: rtl;"></span>'<span dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span>'</font><font size="4" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>به زودی </b></font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>ماهنامه سخن(ویژه نامه داستان و سروده کوردستان)</b></font>در سراسر کشور و نیز استان‌های کوردنشین توزیع و منتشر می‌شود. در ضمن نمونەای از نوشتەها </b></font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>،</b></font>اشعار نو و کتاب های <font color="#000099">آقای همایون محمدنژاد </font>، در این ماهنامە منتشر شدەاست.</b></font></div><div><br></div><div align="center"><br></div><div><br></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>ماهنامه سخن؛ویژه نامه داستان و سروده کوردستان</b></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b><a href="http://b2n.ir/7794" target="_blank">روزنه‌ای به زیبایی‌های اورامان</a>http://b2n.ir/7794</b></font></div><div><br></div><br><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8331261842/photo_2018_07_08_16_59_06.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " width="435" vspace="0" hspace="0" height="625" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-07-06T13:51:48+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد انتشار کتاب شعر ” خامه و خیال ” کاری از ۹ شاعر هورامان http://hawramanktab.mihanblog.com/post/482 <div align="center">&nbsp; <b><font style="text-align: justify;" size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8331268568/photo_2018_07_08_18_20_16.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " width="452" vspace="0" hspace="0" height="308" border="0" align="bottom"></font></font></span></font></font></b></div><div><b><font style="text-align: justify;" size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></font></span></font></font></b></div><div><b><font style="text-align: justify;" size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">انتشار کتاب شعر ” خامه و خیال ” کاری از ۹ شاعر هورامان</font></font></span></font></font></b></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: start;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">بە گزارش&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><span style="font-size: 16pt;">'</span><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'</span></span></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">بنا به اطلاع رسانی مدیر</font></font></span></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans">عامل موسسه فرهنگی هنری نسیم فرهنگ هورامان از از انتشار کتاب شعر ” خامه و خیال ” کاری از ۹ شاعر هورامان خبر داد.</font></div><div style="text-align: justify;"><br><div align="left"><font size="3" color="#000066"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://s4.picofile.com/file/7923265264/210.jpg" alt="هۆرامان هانه‌به‌رچه‌م " width="124" vspace="0" hspace="0" height="143" border="0" align="bottom"></font></font></div></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ابراهیم شمس دراین راستا تصریح نمود:کتاب (خامه و خیال) مجموعه غزلهای ۹ نفر از شاعران هورامان آقایان (فیصل هدایتی، سعدی غریبی، فریدون بهرامی، حکمت محمدی، جمال قادرپور، یاسر رشیدی، بهروز محمدپور، عباس غریبی و حافظ احمدی) با تدوین عبدالله حبیبی و با همت صندوق واران وابسته به موسسه فرهنگی هنری نسیم فرهنگ هورامان در ۴۱۰ صفحه قطع وزیری توسط انتشارات زایله چاپ و وارد بازار فروش گردید.<br>وی افزود : این اثر گرانبها اولین کتاب چاپ شده از سری کتابهایی است که به منظور توسعه بخشیدن به کتابخانه هورامان توسط موسسه فرهنگی هنری نسیم فرهنگ هورامان گردآوری، چاپ و منتشر شده است.<br></font></div><div style="text-align: justify;"><br><div align="center">&nbsp; <br><div align="left"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><img src="http://www.salampaveh.ir/wp-content/uploads/2015/04/نسیم-فرهنگ-400x300.jpg" alt="" width="289" vspace="0" hspace="0" height="168" border="0" align="absmiddle"></font></b></div></div></div> text/html 2018-06-09T02:09:46+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(8) http://hawramanktab.mihanblog.com/post/481 <div align="center"><div align="right"><font color="#000099"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(8) </font></b></font><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8328789500/IMG_20180608_200320_454.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " width="456" vspace="0" hspace="0" height="218" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#990000">تیتیل و بیبیل</font></font></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">نویسنده :فتح الله رضایی</font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font><br><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp; نویسه‌ر</font></font></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">:<font face="Mihan-Iransans">فەتحوڵڵا ڕەزایی&nbsp;</font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp; <br></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></b></div><div align="center"><br><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"> </font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></font></b></div><div align="center"><div align="left"><font size="3"><font size="4"><img src="http://s6.picofile.com/file/8248384418/کاکه_فه‌تحۆڵڵا_ره‌زایی.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></font></div></div><div align="center"><br><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8328789918/۲۰۱۸۰۶۰۵_۲۳۳۵۲۴.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" width="439" vspace="0" hspace="0" height="616" border="0" align="bottom"></div><div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#990000">بازتاب باورها واساطیر آیین میترایی در آیین ایزدی</font></font></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">نویسنده :دکترسامان رحمان زاده</font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></b><br><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">نویسه‌ر:</font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">دوکتور سامان ڕەحمان زاده</font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></b></div></div><div><br></div></div></div>