کتابخانه‌هورامان،کتێبخانه‌وهه‌ورامانی، یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی کتابخانه‌هورامان،کتێبخانه‌وهه‌ورامانی یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی ئه‌ژناسنای کتێبه‌کا؛نویسه‌را؛زانایا؛ژیرلاو؛پاڵپشتا زوان و ئه‌ده‌ب و فه‌رهه‌نگوو هه‌ورامانی نویسه‌ر:هومایون موحەممەدنژاد ئیمه‌یل:sina.mohamad@ymail.com چه‌مه‌راو سه‌ردا‌نه‌کێتانمێ په‌ی ئادره‌سوو: په‌لیانه‌و هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م http://haneberchem.mihanblog.com/ مدیروبلاگ :همایون محمدنژاد http://hawramanktab.mihanblog.com 2018-02-18T15:17:24+01:00 text/html 2018-02-16T22:43:44+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(4) http://hawramanktab.mihanblog.com/post/468 <div align="right"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(4)</font></b><br></div><div align="right"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><br></font></b><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8319595526/photo_2018_02_17_01_23_00.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " hspace="0" height="284" align="bottom" width="447" vspace="0" border="0"><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000">راهنمای مطبوعات کردی، سیر تاریخی و بازشناسی ساختاری</font></font><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">تحلیل، گردآوری و تدوین:</font></font></font></b>آقای عادل محمدپور<br>نویسه‌ر:کاکه عادڵ موحەممەدپوور</font></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">انتشارات ئ</font></font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">ه‌وین</font></font>(مریوان)<br>&nbsp;وزیری، 308 ص<br>بهمن 1396<br>مریوان، کتابفروشی هرمس<br>کتاب : راهنمای مطبوعات کردی<br>نویسندە: عادل محمدپور<br><br></font></font></font></b><div align="justify"><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font color="#000099"><font color="#000099">کتاب راهنمای مطبوعات کردی در ٣٠٨ صفحە نگاشتە شدە است.این کتاب می تواند منبعی برای شاعران، نویسندگان و دانشجویانی کە در رشتەهای مرتبط با حرفەی روزنامەنگاری تحصیل می نمایند،باشد.</font></font></b><br><b><font color="#000099"><font color="#000099">در این کتاب بە پیشنەی انسان در گذشتە بر روی سنگها تا عصر امروز اشارە شدە است و </font></font></b><b><font color="#000099"><font color="#000099">نویسندە، روند روزنامەنگاری را در بخشهای منقسم شدەی کردستان در ادوار مختلف بە تفکیک و بە صورت شناسنامەدار آوردە است و در هر بخش مقدمەای بر آن نوشتە است.</font></font></b><br><b><font color="#000099"><font color="#000099">&nbsp;نگارندە پس از تعریف و تقسیم بندی علمی مطبوعات، بە نقش مطبوعات در توسعەی فرهنگی،سیاسی و اجتماعی کردها پرداختە و روزنامەی "کردستان" را بە عنوان "طلیعەی روزنامەنویسی کردی" بە خوانندگان معرفی نمودە است.</font></font></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font color="#000099"><font color="#000099">با آرزوی تندرستی برای این نویسندەی گرانقدر</font></font></b></font><br></div></div></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8319571642/photo_2018_02_16_19_24_54.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " hspace="0" height="298" align="bottom" width="455" vspace="0" border="0"><br></div><div align="center"><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000">ئاخ</font></font><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نویسنده :آقای جبران خلیل جبران</font></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">مترجم:آقای جمال شهسواری</font></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نویسه‌ر:کاکه جەبران خەلیل </font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">جەبران</font></font></b></font></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">هۆرگێڵنه‌ر:کاکه جه‌مال </font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">شە</font></font></b>هسواری</font></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">انتشارات ئ</font></font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">ه‌وین</font></font>(مریوان)</font></font></font></b></div> text/html 2018-02-01T21:31:27+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(3) http://hawramanktab.mihanblog.com/post/467 <div align="center"><div align="right"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(3)</font></b><br></div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8318296942/photo_2018_02_02_01_.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " hspace="0" height="672" align="bottom" width="422" vspace="0" border="0"><br><br></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000">کاکه‌ڕه‌ش</font></font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">آقای صباح حسنی(شیانی)</font><br><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">کاکه‌سه‌باح حه‌سه‌نی(شیانی)<br>انتشارات ئامیارسنندج (مجموعه 15 داستان)</font></font><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8318296718/photo_2018_02_02_01_04_57.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " hspace="0" height="696" align="bottom" width="443" vspace="0" border="0"><br><br></font></b><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000">قلعه</font></font><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نویسنده :آقای محمدامین شامحمدی<br>مترجم:خانم کویستان حسنی(شیانی)</font><br><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">نویسه‌ر:کاکه موحەممەدئه‌مین شاموحەممەدی<br>هۆرگێڵنه‌ر:خاتووسه‌باح کویستان حه‌سه‌نی(شیانی)</font></font></font></b></div><div align="center"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8318245242/photo_2018_02_01_13_33_22.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " hspace="0" height="593" align="bottom" width="444" vspace="0" border="0"><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000">تحلیلی بر ارزشیابی کیفی</font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000">، توصیفی در آموزش وپرورش </font></font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">آقای نورالدین معینی -</font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">خانم</font></font> مژده قربانی</font><br><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">کاکه نووره‌دین موعینی- </font></font><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">خاتوو</font> موژده قوربانی</font></font><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">انتشارات ئ</font></font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">ه‌وین</font></font>(مریوان)</font></font></font></b><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><br></font><img src="http://s9.picofile.com/file/8317955584/photo_2018_01_29_07_55_06.jpg" alt="" hspace="0" height="272" align="bottom" width="415" vspace="0" border="0"><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000">محمودخان دزلی</font></font><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نویسنده :آقای عمر معروف برزنجی<br>مترجم:آقای جمال شهسواری<br>نویسه‌ر:کاکه عومەرمەعرووف بەرزنجی <br></font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">هۆرگێڵنه‌ر:کاکه جه‌مال </font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">شە</font></font></b>هسواری</font></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">انتشارات ئ</font></font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">ه‌وین</font></font>(مریوان)</font></font></font></b><br><div align="center"><br></div><img src="http://s9.picofile.com/file/8317789842/photo_2018_01_27_11_55_57.jpg" alt="" hspace="0" height="555" align="bottom" width="408" vspace="0" border="0"><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000">توبه</font></font><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نویسنده :آقای احمد خلیل جمعه<br>مترجم:آقای پیام کریمی<br>نویسه‌ر:کاکه ئەحمەدخەلیل جومعه <br>هۆرگێڵنه‌ر:کاکه په‌یام </font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">کەریمی</font></font></b><br><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"></font> text/html 2018-01-27T08:45:38+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(2) http://hawramanktab.mihanblog.com/post/466 <div align="center"><div align="right"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099">معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(2)</font></b><br></div><br>&nbsp;<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8317794150/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B4%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B8%DB%B4%DB%B0%DB%B1%DB%B5.jpg" alt="" width="397" vspace="0" hspace="0" height="526" border="0" align="bottom"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#000066">تاوان صداقت:آقای فرید ستایش<br></font></font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8317957350/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B4%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B8%DB%B3%DB%B9%DB%B1%DB%B4.jpg" alt="" width="392" vspace="0" hspace="0" height="519" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#000066">ره آورد(ابتکارات وتجربیات تدریس در آموزش وپرورش :<br>آقای فرید ستایش</font></font></div></div><div align="center"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8317795484/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B6%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B2%DB%B4%DB%B2%DB%B4%DB%B0.jpg" alt="" width="399" vspace="0" hspace="0" height="530" border="0" align="bottom"><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#000066">جزیره ای برای من:آقای شهریار شریف زاده</font></font><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8317849568/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B7.jpg" alt="" width="381" vspace="0" hspace="0" height="542" border="0" align="bottom"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">#<font color="#000066">آثار ترجمه و گردآورنده:آقای ملایونس ویسی</font></font><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8317797034/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B4%DB%B5%DB%B7.jpg" alt="" width="382" vspace="0" hspace="0" height="506" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">#<font color="#000066">آثار ترجمه و گردآورنده:آقای ملایونس ویسی</font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#000066"><img src="http://s9.picofile.com/file/8318395950/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B7%DB%B4%DB%B3%DB%B1%DB%B8.jpg" alt="" width="344" vspace="0" hspace="0" height="538" border="0" align="bottom"></font></font></div> text/html 2018-01-27T08:33:53+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م هانه‌به‌رچه‌م ۹ساله شد(په‌لیانه‌و هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌می بی به ۹ساڵێ) http://hawramanktab.mihanblog.com/post/465 <br><div align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><b><font size="5"><img src="http://s4.picofile.com/file/8179824434/%D9%87%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%85.PNG" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" width="517" vspace="0" hspace="0" height="162" border="0" align="bottom"></font></b></b></span></font></div> <div align="justify"><div align="left"><b><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></font></b><br><b><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></b></div><div align="center"><b><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></b><font size="4"><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans">وبلاگ </font></span></b></font><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans"><span class="null"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font></span></span></font></span>&nbsp;</font></span><font size="4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">۹</font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></span></font></font><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="4"><font color="#000099">ساله</font> شد&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></b><br><b><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></b><b><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></b><b><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></b><br><b><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></b></div><div align="center"><b><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="4">په‌لیانه‌و "</font></font></span></font></b><font size="4"><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans"><span class="null"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></span></font></span></a>"</span></font></span>ی بی به&nbsp;</font></span></b></font><font size="4"><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">۹</font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></span></font></font></font></span></b></font><b>ساڵێ<br></b><br><u><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="" face="Mihan-Iransans">پربازدیدترین وبلاگ هورامان&nbsp;</font></span><font style="font-family: Mihan-Iransans;" color="#000099"><b>۱۹۷٨۱۰۷</b></font></font></u><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">نفر</span></div><div align="center"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">تعداد مطالب ارائەدادەشدە:&nbsp; <font color="#000099"><b>۱٥۷۲</b></font></span></div><div align="center"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">تعداد موضوعات ارائەدادەشدە:&nbsp;</span><font size="3"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</span><font style="font-family: Mihan-Iransans;" color="#000099"><b>۲٥۰</b></font></font></div><div align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans">فره‌و وینه‌رته‌رین په‌لیانه‌و هه‌ورامانی<font color="#000099"><b>۱۹۷٨۱۰۷</b></font>کەسێ</font></span></font><br><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font><br><div align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Mihan-Iransans">په‌لیانێوه که فره‌ته‌رین باس و مه‌قالێ و هه‌واڵێ فه‌رهه‌نگی و ئه‌ده‌بی سه‌روو زوان و فه‌رهه‌نگ و ویه‌ردٚه‌و و تاریخوو هه‌ورامانی به ئه‌ژماروو </font></span></font><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="4"><b><font color="#000099">1572</font></b></font>باسێ </font></span></font>دلێ هاڵیگای قه‌ساله‌ینه‌نه وه‌ڵا کریه‌نێوه. </font></span></font><br></div><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></div><br><div align="justify"><font size="3">سڵام وەشەویسا؛<br>فرەو جارێ جە پەلیانەو هەورامان هانەبەرچەمینە بە ئەوپەروو دڵسۆزی هەرمانەم کەردٚێنە و هیچ کەسیچ تا ئیسە وەرپەنگم نەبیەن،فرەو جارا بە واتەو بڕێو ئەغیار و لادٚەی گەره‌کشا بیەن دڵسەردٚم کەرا،بەڵام سپاس پەی خودٚای تاقانەی نەتاوانشا،جە ڕاو هەورامانی لام بدٚا،جه 7ڕابرانوو 1388ئی په‌لێانێ مه‌رزیاره،به‌ڵام3 مانگەونەورۆزوو ‌1389 یۆوه‌مین باسی تایبه‌تی وه‌ڵا کریانه‌و ۷ڕابرانوو۱۳۹٦کۆچی ڕۆجیاری نۆهەمین۹</font><font size="3">ساڵەو ئەرمەرزنای پەلیان و وێبڵاگوو "هەورامان هانەبەرچەم"ین کە بە وەڵا کەردٚ</font><font size="3"><font size="3">ە</font>ی نزیک بە 1572 باس و مەقالێ و شێعر وداستانێ بە زوانی هەورامی تاوانش خزمەت و هەرمانەی فەرهەنگیە کەرۆ ، هەر چن فرەو جە تاقمەو نویسەرا و شاعێراو هەورامانوو ئێران و عێراق و هەورامانی پژگیاو وەڵاتەکا تاوانشا یار</font><font size="3"><font size="3">دٚ</font>یم بد٘ا</font><font size="3">،کە پەی یار</font><font size="3"><font size="3">دٚ</font>ەی و هامویری گر</font><font size="3"><font size="3">دٚ</font>یشا سەروو ئەدەبی نامنوورە؛تاقمەو قەڵەم بە دەسێ جە هەر یاگێ و جە هەر باوەر و ویر و فکری بیێ با گۆشم نە</font><font size="3"><font size="3">دٚ</font>ان و وێپانە باسەکەشا وەڵام کەر</font><font size="3"><font size="3">دٚ</font>ێنێوە،په‌وکه‌ی یاوگە و ئامانجوومن هەورامان و زوانی هەورامی بیەن،بەڵام بە ویر و ئاوەزی هەورامیانە و دوور جە قین و نەدۆنای،پەی گر</font><font size="3"><font size="3">دٚ</font>وو ئا کەسا پەی هەورامانی و زوانەکەش جە هەورامان و کور</font><font size="3"><font size="3">دٚە</font>سانەنە هەوڵ و تەقالاش دەینە،دەسێشا ماچ کەروو.مەندێ وەشینە. په‌لیانه‌کێما سه‌روو هاڵیگاو قه‌ساله‌ینه(فضای مجازی):<br><br></font><div align="center"><font size="3"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</a></font><br><br><font size="3"> http://haneberchem.mihanblog.com/</font><br><font size="3"> </font><br><font size="3"><a href="http://hawramanktab.mihanblog.com/" target="_blank">کتابخانه‌هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی</a></font><br><br><font size="3">&nbsp;http://hawramanktab.mihanblog.com/</font><br><font size="3"> </font><br></div><div id="rl_3" align="center"><font size="3"><span></span><a href="http://qalamohoramani.blogfa.com/" target="_blank">قه‌ڵه‌موو هه‌ورامانی</a></font><br><br></div><div align="center"><font size="3"> http://qalamohoramani.blogfa.com/ <br><br></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" color="#000099"><font face="Mihan-Iransans">تلگرام کانال هەورامان هانەبەرچەم</font></font></font></font><br><h3 class="r"><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwj546j-qaXRAhXTcFAKHeJRBLcQFggeMAA&amp;url=https%3A%2F%2Ftelegram.me%2Fhawramanhaneberchem&amp;usg=AFQjCNE-UWPQ203W5assgz_it2I2LD8KHg">Telegram: Contact @hawramanhaneberchem</a><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></font><br></h3><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" color="#000099"><font face="Mihan-Iransans">تلگرام کانال<a target="_blank" href="https://t.me/joinchat/AAAAAEGvsPu45bGGiaZGHQ" title="">&nbsp; کاناڵەو "چەمەڕا"ی</a><br><b><br></b></font></font></font></font><div align="center"><font color="#6600CC"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://https://t.me/joinchat/AAAAAEGvsPu45bGGiaZGHQ" target="_blank">https://t.me/joinchat/AAAAAEGvsPu45bGGiaZGHQ</a></font></b></font></div><br><br></div><div align="center"><font size="3">خزمه‌‌تکاروو زوان و فه‌رهه‌نگ و ئه‌ده‌بوو هه‌ورامانی</font><br><br><font color="#000099"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">هومایون موحەممەدنژاد</font></b></font><br> <br><font size="3"><br><a href="http://sina.mohamad@ymail.com" target="_blank">sina.mohamad@ymail.com</a></font><br><br></div></div><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></font><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></div><br><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">پاره ای از دیدگاههای بزرگان و شاعران و ادیبان و بازدیدکنندگان که هیچگاه فراموش نمی شود:<br><br></font></b> text/html 2018-01-15T10:12:39+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد کتێبوو"چریکەی ئەهوورایی (گورانیێ هەورامیێ" کاکەوەلی فەتاحی،ڕوانه‌و بازاری بی(کتاب"چریکەی ئەهوورایی (گورانیێ هەورامیێ" آقای ولی فتاحی ، وارد بازار شد) http://hawramanktab.mihanblog.com/post/464 <div align="center"><img alt="هەورامان هانەبەرچەم" src="http://s8.picofile.com/file/8316908176/IMG_20180116_200904_756.jpg" width="456" vspace="0" hspace="0" height="309" border="0" align="bottom"><br></div><div><br></div><div><div align="center"><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><b>کتێبو</b></b><b><b><b>و</b></b>"</b><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: medium;">چریکەی ئەهوورایی (گورانیێ هەورامیێ</span><b>" کاکەوەلی فەتاحی،ڕوانه‌و بازاری بی</b></font></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#660000"><font color="#330033">بە پاو هه‌واڵوو په‌لیانه‌و</font></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#660000"><font color="#330033"><font color="#660000"><font color="#330033"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 16pt;">'</span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 14pt;" dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></a></span>'</span>،</span></font></font><font color="#660000">ی کتێبوو</font></font></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#660000">"</font><font color="#cc0000">چریکەی ئەهوورایی (گورانیێ هەورامیێ)</font><font color="#660000">"،</font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#660000">بە قەڵەموو کاکەوەلی فەتاحی</font><font color="#660000">&nbsp;بە زوانی هەورامی،&nbsp;</font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#660000">جه وه‌ڵاوگاو و ئێنتێشاراتوو<font color="#000099">ڕێبازوومەریوان</font>"ی وەڵا بیەو.</font></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">کتاب"</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: medium;">چریکەی ئەهوورایی (گورانیێ هەورامیێ</span><span style="font-size: medium;">" آقای ولی فتاحی ، وارد بازار&nbsp; شد</span></font></div></div></div><div align="right"><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 16pt;"><br>بە گزارش&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 16pt;">'</span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 14pt;" dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></a></span>'</span>،</span>ی کتاب</font><font size="3" face="Mihan-Iransans">"</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: medium;">چریکەی ئەهوورایی (گورانیێ هەورامیێ</span>"&nbsp;به قلم&nbsp;آقای ولی فتاحی، و<font style="font-size: medium;">ارد بازار&nbsp; شد</font>.</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><div align="justify"><br></div></font></font><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><div align="justify">&nbsp; <font size="3">&nbsp; آوازهای هورامی در کتاب "چریکە ئه هوورایی" بە رشته تحریر درآمد.در این کتاب بیت های فولکلور وهمچنین اشعار شاعران کلاسیک گوی که از سوی خوانندگان هورامی زبان خوانده شده بود کتابت و به صورت حروف الفبا تنظیم گردیده است . در این کتاب بە اهمیت نوشتن ادبیات شفاهی در راستای حفظ و نگهداری زبان مادری هورامی اشاره شده وضرورت نگارش گورانی هورامی همانند آوازهای سورانی و فارسی بیان گردیده است .توانمندی و غنی بودن گورانی هورامی و وجود اشعار توانمند و خوانش آنها در گذر زمان توسط خوانندگان این زبان در این کتاب بیان گردیده است.</font></div><div align="justify"><font size="3">کتاب 293 صفحە می باشد.محل توزیع کتاب</font></div><div align="justify"><font size="3">مریوان کتابخانه هرمس *روانسر کتابخانه زانیار</font></div></font></font></div></div></div></div> text/html 2017-12-17T21:41:38+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد به گزارش 'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'،ی رمان"وقتی که باد می وزد"، به قلم خانم سروه اخرتی وارد بازار شد http://hawramanktab.mihanblog.com/post/463 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8314624734/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B2_%DB%B0%DB%B5_%DB%B1%DB%B5_%DB%B0%DB%B7_%DB%B4%DB%B5.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" align="bottom" border="0" height="314" hspace="0" vspace="0" width="468"><br></div><br><b><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;">به گزارش 'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'،ی رمان"وقتی که باد می وزد"،<br>&nbsp;به قلم خانم سروه اخرتی وارد بازار شد</span></font></font></font></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;"><br><br></span></font></font></font></font></font></b><div align="justify"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;">به گزارش </span><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;">'</span><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'</span>،</span></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3">ی</font></font> رمان("</font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#990000"> وقتی که باد می وزد</font></font></font></b>"</font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">، به قلم خانم <font color="#990000">سروه&nbsp; اخرتی</font> وارد بازار شد</font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>،</b></font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>این رمان</b></font></font></b>۳۷۰صفحه و</b></font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b> تیراژ آن</b></font></font></b> ۲۰۰۰جلد بوده و توسط&nbsp; انتشارات"رامان سخن"درشهر تهران منتشر شده است</b></font></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>. زندگی زنی به اسم دلربا را به تصویر می کشد و از آنجایی که بستر داستان در یکی از شهرهای کردنشین غرب کشور اتفاق می افتد فراز و نشیب های زندگی اش دستخوش تحولات سیاسی و مبارزات استقلال طلبانه کردها در دهه های ۵۰ و ۶۰ و همچنین جنگ ایران و عراق قرار می گیرد.</b></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>فصل آغازین کتاب با عاشقانه ای زیبا شروع می شود و همین انگیزه پشت سر گذاشتن مشکلات زندگی شخصیت اول داستان از ابتدا تا پایان است.</b></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>درضمن بانو سروه&nbsp; اخرتی ازاهالی روستای سروپیر شهرهورامان تخت که ساکن فعلی شهر مریوان</b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;">،</span></font></font></font></font></font></b> ایشان معلم شاعل در آموزش وپرورش مریوان و متولد۱۳۶۳ و دارای مدرک فوق لیسانس آموزش محیط زیست می باشند.</b></font></div> text/html 2017-12-11T20:53:22+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد به گزارش 'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م' کتاب("هورامان" به قلم آقایان فریبرز همزه ای و محمدباقر نسب وارد بازار شد http://hawramanktab.mihanblog.com/post/462 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8314036826/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B0_%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B2_%DB%B5%DB%B8_%DB%B4%DB%B4.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" hspace="0" height="751" align="bottom" width="508" vspace="0" border="0"></span></font></span></span></font></font></span></span></font></font></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"></span></font></span></span></font></font></span></span></font></font></font><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;"><br></span></font></font></font></font></font></b></div><div align="justify"><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#000066"><span style="font-size: 16pt;">کتاب("هورامان" به قلم آقایان فریبرز همزه ای و محمدباقر نسب وارد بازار شد</span></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;"><br></span></font></font></font></font></font></b></div><div align="justify"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;"><br></span></font></font></font></font></font></b></div><div align="justify"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;">به گزارش </span><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;">'</span><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'</span></span></font></font></font> کتاب("</font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#990000">هورامان</font></font></font></b>" به قلم آقایان فریبرز همزه ای و محمدباقر نسب وارد بازار شد</font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>، این کتاب</b></font></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>&nbsp;در270صفحە و با موضوع کشاورزی،باغداری و در قطع وزیری و چاپ اول آن در سال</b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>1396</b></font> بوده است.</b></font></div> text/html 2017-12-06T20:53:03+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد به گزارش 'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'،ی کتاب("پەپوولە و کەروێشک""پروانە و خرگوش"، به قلم آقای زانیار درخشانی وارد بازار شد http://hawramanktab.mihanblog.com/post/461 <div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8313778718/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B2_%DB%B0%DB%B6_%DB%B2%DB%B1_%DB%B4%DB%B4_%DB%B1%DB%B2.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" hspace="0" height="452" align="bottom" width="473" vspace="0" border="0"><br></span></font></font></font></font></font></b></div><div align="justify"><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;"></span></font></font></font></font></font></b></div><div align="justify"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;">به گزارش </span><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;">'</span><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'</span>،</span></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3">ی</font></font> کتاب("</font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#990000">پەپوولە و کەروێشک</font></font></font></b>""پروانە و خرگوش</font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">"</font></font></b>، به قلم آقای <font color="#990000">زانیار درخشانی</font> وارد بازار شد</font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>، </b></font></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>تصویرسازی کتاب توسط بیان مرادی و کتاب با زبانهای(هورامی و سورانی) برای کودکان به رشته تحریر درآورده است.این کتاب که به صورت داستانی ساده،جذاب و روایتی صمیمی است،موضوعاتی همچون همیاری و همدلی،دوستی و محبت،حفظ محیط زیست و... را در فضایی کودکانه و متکی به عناصر و تکنیک‌های داستانی بە صورت یک اثر هنری نشان داده‌است.</b></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>منبع:</b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/post/1778" target="_blank">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</a></b></font></div> text/html 2017-12-01T20:44:04+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد معرفی کتاب های جدیددر حوزه های مختلف http://hawramanktab.mihanblog.com/post/460 <div align="center"><div align="right"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099">معرفی کتاب های جدیددر حوزه های مختلف</font></b><br></div><div align="right"><br><br></div><img src="http://s9.picofile.com/file/8317789842/photo_2018_01_27_11_55_57.jpg" alt="" width="408" vspace="0" hspace="0" height="555" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;"></span></font></font></font></font></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;"><br></span></font></font></font></font></font></b></div> text/html 2017-11-28T20:31:03+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد کتێبوو"گۆشە نیگایوە کۆتا سەروو ڕەوتوو ئەدەبیاتوو زاڕۆڵاو هەورامانی"ی قەڵەموو کاکە"ئێبراهیم شەمس"ی ڕوانه‌و بازاری بی(کتاب("گۆشە نیگایوە کۆتا سەروو ڕەوتوو ئەدەبیاتوو زاڕۆڵاو هەورامانی" آقای ابراهیم شمس وارد بازار شد) http://hawramanktab.mihanblog.com/post/459 <div align="justify"><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8307860826/photo_۲۰۱۷_۰۸_۲۷_۰۸_۳۶_۳۶.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" hspace="0" height="298" align="bottom" width="423" vspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div></div><div align="justify"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000"><font color="#330033">بە پاو هه‌واڵوو په‌لیانه‌و</font></font></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000"><font color="#330033"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000"><font color="#330033"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> </span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">'</span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'</span>،</span></font></font></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000">ی </font></font></font></font></font></font></font>کتێبوو"<font color="#990000">گۆشە نیگایوە کۆتا سەروو ڕەوتوو ئەدەبیاتوو زاڕۆڵاو هەورامانی</font>"ی قەڵەموو کاکە"ئێبراهیم شەمس"ی ڕوانه‌و بازاری بی</font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>،<font size="3"><font face="Mihan-Iransans">که</font></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="3"> جه وه‌ڵاوگاو و ئێنتێشاراتوو"</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"> زایەڵە"و مه‌ریوانی وه‌ڵا کریانه</font><font color="#333399"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#330033">و</font>.</font></font></b></font></font></font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#333399"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="5">***********</font><br></font></font></b></font></font></font></b></div><div align="justify"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#333399"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></font></b></font></font></font></b></div><div align="justify"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;">به گزارش </span><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;">'</span><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'</span>،</span></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3">ی</font></font> کتاب("</font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#990000">گۆشە نیگایوە کۆتا سەروو ڕەوتوو ئەدەبیاتوو زاڕۆڵاو هەورامانی</font></font></font></b>"</font></font></b><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(244, 199, 94);"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">به قلم آقای ابراهیم شمس وارد بازار شد</font></font></b><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(244, 199, 94);"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>، این کتاب</b></font></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(244, 199, 94);"><b>&nbsp;در٨۴صفحە کە از سوی</b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(244, 199, 94);"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;انتشارات "</font><font face="Mihan-Iransans" size="3">زایەڵە"</font>منتشر شده است،این کتاب، جریان و روند شکل گیری &nbsp;و ساختار ادبیات هورامی کودکان در چند سال گذشته را در دو بخش شعر و نثر به رشته تحریر درآورده است.</b></font><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font></font></b></div><div align="left"><font size="3" color="#000066"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://s4.picofile.com/file/7923265264/210.jpg" alt="هۆرامان هانه‌به‌رچه‌م " hspace="0" height="143" align="bottom" width="124" vspace="0" border="0"></font></font></div>